ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศิลปะเวียดและจาม
หมวด : ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ผู้แต่ง : ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ศิลปะเวียดและจาม เป็นหนังสือหนึ่งในชุด ""ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน"" ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนามโบราณสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อาณาจักรอย่างชัดเจน คือ อาณาจักรเวียด และอาณาจักรจามแต่ละอาณาจักรจะมีอัตลักษณ์ด้านศิลปกรรมแตกต่างกัน โดยอาณาจักรเวียด จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเป็นหลัก ส่วนอาณาจักรจาม จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรและอินเดีย การศึกษาศิลปะทั้งสองดินแดนจะช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเวียดนามได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือ ศิลปกรรมของเวียดและจามได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนไทย อันเป็นความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ทั่วไปของประเทศในแถบอาเซียน"