ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

OQ กลยุทธ์สำคัญที่ผลักดันผล กำไร อย่างยั่งยืน
หมวด : หมวดบริหาร-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : James L. Heskett / W. Earl Sasser / Joe Wheeler
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : จะดีแค่ไหน....หากลูกค้า และพนักงานของคุณรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์กรคนหนึ่ง ซึ่งความเป็นเจ้าของ (Ownership) ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน แต่เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมที่ยึดถือร่วมกันในการมุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยที่พวกเขาแสดงออกถึงความภักดีอย่างยิ่งยวด ความผูกพัน และการมีส่วนร่วมกับองค์กร ซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าของนี้สามารถสร้างมูลค่าต่อองค์กรมากเกินกว่าจะประเมินค่าได้ หนังสือเล่มนี้นำเสนอกรณีศึกษาจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมาก จากการมุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรให้กับลูกค้า และพนักงานเป็นสำคัญ ซึ่งจากกรณีศึกษาดังกล่าวคุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ ที่จะบ่มเพาะความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของให้เป็นวิสัยทัศน์ในการสร้างคุณค่าเชิงกลยุทธ์ การสร้างคุณค่าให้มากกว่าต้นทุน การให้ลูกค้ามีส่วนช่วยในงานขององค์กร การเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของของพนักงาน และการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะสร้างความก้าวหน้าและความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรได้จริง